Hieu Giang Cong Ty TNHH SX DVTM Hieu Giang  
   
   
 
Open ($sql,1); while(!$rs2->eof()) { $strtext = $rs2->Value("strtext"); $website = $rs2->Value("website"); $img_b = $rs2->Value("img_b"); $target = $rs2->Value("target"); ?> MoveNext(); } ?>
    MoveFirst(); $i=0; while(!$rs2->eof()) { $i++; $strtext = $rs2->Value("strtext"); $img_s = $rs2->Value("img_s"); ?>
  • MoveNext(); } ?>
 
           
 
 
Thông tin
Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Vàng 9999 (tr.đ/lượng)
Tỷ giá   Tỷ giá
 
Lượt truy cập:
Xem trang Hiếu Giang tại
Hiếu Giang trên Facebook   Hiếu Giang trên Google +